top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN


 

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de Site, alsook op het gebruik van alle software of apps die verband houden met de Site of ervan gedownload kunnen worden. Door zich toegang te verschaffen tot de Site verklaart de gebruiker (hierna: ‘u’) deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Zo u deze gebruiksvoorwaarden niet zou aanvaarden, verzoekt Velodeluxe u de Site te verlaten.
Velodeluxe behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om bij elk bezoek aan de Site u te vergewissen van de laatste versie van onze gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van de Site na een wijziging impliceert uw aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
 

Het gebruik van de Site, waaronder ook begrepen wordt elke software of app die verband houdt met de Site of ervan downloadbaar is, is volledig op uw eigen risico. Velodeluxe kan niet garanderen dat de Site vrij is van bugs, errors, malware of andere fouten die uw computer en/of andere apparatuur kunnen aantasten. Velodeluxe is, behoudens in het geval van zware of opzettelijke fout en bij overlijden of lichamelijk letsel, niet aansprakelijk ten aanzien van u voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de Site.

PRODUCTEN EN PRIJZEN


Velodeluxe streeft er constant naar om haar producten te verbeteren, zodat alle informatie onderhevig is aan wijzigingen. Velodeluxe poogt steeds de correcte en meest actuele gegevens op de Site weer te geven, doch de specificaties, technische kenmerken, uitrustingen, modellen en prijzen van alle items op de Site kunnen mogelijks niet meer actueel zijn op het moment dat u de Site bezoekt. Met name gelden alle tarieven en prijzen op de Site slechts op de datum waarop ze worden verstrekt en kunnen deze zonder verwittiging worden aangepast. Prijzen voor alle passagiersvoertuigen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen voor professionele voertuigen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Prijzen op de fleet-website worden verduidelijkt door bijzondere disclaimers.  Het betreffen de aanbevolen maximumprijzen in euro voor nieuwe voertuigen en gelden niet als aanbod om te contracteren of raadgeving, aanbeveling dan wel persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van voertuigen of toebehoren. Contacteer Velodeluxe steeds voor het meest actuele informatie of een aanbod. Door de eigenheid van de gebruikte technologie is het mogelijk dat de getoonde kleuren op de Site niet overeenstemmen met de eigenlijke kleuren.

(INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN


Velodeluxe behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de Site en op alle elementen waaruit de Site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, lay-out, databanken en informaticaprogramma's. U geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de Site maar er wordt geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht aan u overgedragen bij gebruik van de Site. Deze licentie geeft u enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de Site, deze te raadplegen en op een normale wijze voor uw persoonlijke behoeften gebruik te maken van de op de Site aangeboden diensten, waaronder het toegestaan wordt om strikt voor eigen gebruik prints van de Site te maken om u toe te laten om een geïnformeerde beslissing te nemen omtrent de producten van Velodeluxe.


Elke reproductie en/of hergebruik, wijziging of mededeling van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de Site, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de Site, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de Site of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van Velodeluxe. De merken, benamingen en logo's die zich op de Site bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van Velodeluxe of van verbonden ondernemingen en kunnen niet worden overgenomen, zelfs indien deze niet werden gedeponeerd op enigerlei wijze. U mag deze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

INHOUD VAN DERDEN - HYPERLINKS


Velodeluxe kan op de Site hyperlinks plaatsen naar websites van verbonden of niet verbonden derden. Die websites zijn onafhankelijk van de Site. Op geen enkele wijze controleert of beheert Velodeluxe zulke websites. Links naar dergelijke websites impliceren op geen enkele wijze een instemming met of associatie tussen Velodeluxe en deze websites en Velodeluxe zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout, voor het linken naar deze websites en hun inhoud, producten, diensten, reclame of andere zaken die voorkomen op deze websites. Toegang tot en gebruik van deze websites gebeurt op uw eigen risico is onderworpen aan de eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van die websites.
Ook hyperlinks van websites van verbonden en niet-verbonden derden naar de Site vallen buiten de aansprakelijkheid van Velodeluxe, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout. Elke aanmaak van een hyperlink naar de Site moet het voorwerp uitmaken van de voorafgaande uitdrukkelijke toelating van Velodeluxe. De framing van geheel of delen van de Site is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Velodeluxe.

TOEGANG TOT DE SITE VAN BUITEN BELGIË


De specificaties omtrent voertuigen en producten op de Site zijn, tenzij anders vermeld, enkel en alleen bestemd voor de Belgische markt. Deze specificaties (incl. omtrent basis- en optionele uitrustingen) kunnen variëren ten opzichte van andere markten. Sommige afgebeelde voertuigen kunnen modellen zijn uit andere markten, bijvoorbeeld in het geval van links of rechts bestuurde voertuigen, en vertegenwoordigen derhalve niet noodzakelijk de specificaties van de voertuigen in België.
De informatie en andere vermeldingen op de Site zijn mogelijks wettelijk ontoereikend buiten België. Indien u de Site bezoekt van buiten België bent u verantwoordelijk om u te vergewissen in hoeverre lokale wetgeving van toepassing is en zich daartoe daarmee desgevallend in regel te stellen. Alle vermelde telefoonnummers en telefoontarieven zijn enkel toepasselijk voor oproepen binnen België

BEREIKBAARHEID VAN DE SITE


Velodeluxe kan niet garanderen dat het gebruik van de Site of delen ervan niet zal onderbroken worden en kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Site op eender welk moment of om eender welke reden, onder meer doch niet beperkt tot storingen op communicatielijnen, verbindingsproblemen, virussen, bugs, staking, ongeoorloofde toegang en elk geval van overmacht, onbeschikbaar zou zijn. De toegang tot de Site mag op eender welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, opgeschort worden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


Het gebruik van de Site en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de rechtbanken en hoven van het geografisch arrondissement Brugge  zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen, onder voorbehoud van bepalingen van dwingend recht of openbare orde die zouden verwijzen naar andere bevoegde rechtbanken of hoven (onder meer inzake consumentengeschillen).
 

bottom of page